Օգտագործված գրականություն


Ա. Բեջանյան, Վ. Պապոյան, Ա. Գալստյան - Երեխայի հոգեկան զարգացումը գնահատող դիագնոստիկ փաթեթ


Ա. Բեջանյան - Նախադպրոցական տետր